ประวัติสถานศึกษา

                         ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพสอง

       กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน ครั้งแรก วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ทำการเปิดการเรียน การสอน ในระดับ ปวช. และ ปวส. แยกเป็น 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกวิชาการบัญชี สังกัด ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 45 กิโลเมตรได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยแยกเป็น

                                ปีงบประมาณ  2539      4,000,000 บาท

                                ปีงบประมาณ  2540      12,000,000 บาท

                                ปีงบประมาณ  2541      12,000,000 บาท

        วิทยาลัยการอาชีพสองมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 61 - 3 - 31 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 26 - 0 - 60 ไร่ และเป็นที่ดินสาธารณะ ประมาณ 35 - 2 - 71 ไร่ เดิมวิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยกำหนดเป็นพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรมอาชีวศึกษาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่   7  กรกฏาคม  พ.ศ. 2546

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :วิทยาลัยการอาชีพสอง เลขที่ 535 หมู 6 ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5459-3259
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 08-3325-4715
E-mail : song.ac.th@gmail.com
Website : www.song.ac.th