คุณธรรมเป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

คุณธรรมเป้าหมาย

' แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ผลิตคนดีสู่สังคมอาเซียน '

อัตลักษณ์

'มีวินัย ใจอาสา'

เอกลักษณ์

“นวัตกรรมเด่น”