วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

       1. ) เพื่อให้ประชาชนทั่วไป   และนักเรียน  นักศึกษา  มีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ จนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ  บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

        2.) เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหาติดตามความเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพของตน

        3.)  เพื่อให้ประชาชนทั่วไป  และนักเรียน  นักศึกษา สามารถดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    และดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม ประเพณีไทย

        4.)  เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย์สุจริต   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีจริยธรรม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม  สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข