ภารกิจของวิทยาลัย

ภารกิจหลัก                                                             

        1.  จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร 3 ปี นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้มีรูปแบบการจัดการที่เอื้อต่อการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า และเป็นผู้ที่มีอาชีพหรือทำงานในสถานประกอบการ   เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตลอดจนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสืบไป      
       2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6-225 ชั่วโมง (หรือมากกว่านี้)รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นหรืออยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา(กำหนดไว้ว่า 'อ่านออกเขียนได้') เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานรวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น                   
        3.  จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สำหรับสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการอบรมวิชาชีพ   
        4.  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปวช.)  มีระยะเวลาเรียนของหลักสูตร  3  ระยะ  คือ  1, 2  และ  3  ปี  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีของหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรช่างฝีมือจากกรมอาชีวศึกษาหลักสูตรนี้จะรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า  สำหรับ ปวช.  ปีที่ 1  ปีที่ 2  และ 3  จะรับต่อจากชั้น  ปวช. ปีที่ 1   และ 2 ตามลำดับ
       5.  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพต่อยอดในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีสูง ต่อเนื่องจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ชั้นสูง             

ภารกิจรอง                                                                                                      

        1. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน  และหน่วยงานในท้องถิ่น

        2. เป็นศูนย์กลางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

        3. จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ผู้สำเร็จการฝีมือจากสถาบันการศึกษา ผู้มีประสบการณ์ และหรือผู้ชำนาญงาน

        4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งการส่งเสริมผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากรเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

        5. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

        6. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

        ดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูล และการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ การจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา