เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.  ด้านผู้เรียน           

        1.1  ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตามสาขาที่ตนต้องการ
        1.2  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเป็นประชาธิปไตย
        1.3  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนตามหลักสูตร มีความสามารถตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสากล โดยมีทักษะในงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์
        1.4  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตใจ และร่างกายที่แข็งแรง ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ในศิลปและวัฒนธรรมไทย
        1.5  ผู้ด้อยโอกาสจะต้องได้โอกาสในการเข้าเรียนรู้เช่นบุคคลอื่น

        ดัชนีวัดความสำเร็จ

        ด้านผู้เรียน

 • ปรับแผนการรับนักเรียน- นักศึกษา ให้สามารถรับผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการ
 • มีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง
 • จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยรับความร่วมมือจากสถานประกอบการ

2.  ด้านผู้สอน

        2.1  จัดแหล่งการเรียนรู้ให้ครู - อาจารย์ได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง  
        2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ในสถานศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจและมีเสรีภาพทางวิชาการ
        2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ในสถานศึกษาได้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา หรือฝึกปฏิบัติการทางวิชาการตามที่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้น
        2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ในสถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงานกับครู - อาจารย์ในสถานศึกษา
        2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

        ดัชนีวัดความสำเร็จ

        ด้านผู้สอน

 • จัดผู้สอนและบุคลากรต่างๆที่มีใบวุฒิประสบการณ์ตรงตามสาขางาน
 • จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถานประกอบการ จากหน่วยงานต่าง ๆ หรือชุมชนท้องถิ่นมาให้ความรู้กับครูอาจารย์และนักเรียน
 • ครู - อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ครู- อาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง / ปี

3. ด้านหลักสูตร

        3.1 จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา และการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
        3.2  จัดให้ครู - อาจารย์ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้ตรงความต้องการของผู้ใช้
        3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู  -  อาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน
        3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู - อาจารย์ใช้การวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้

        ดัชนีวัดความสำเร็จ

        ด้านหลักสูตร

 • มีการจัดอบรมร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตร
 • มีการจัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือชุมชน
 • มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงานอาชีพและสภาพท้องถิ่น
 • ครู - อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมีการจัดทำโครงงานและดำเนินการวิจัย สามารถเผยแพร่บทความทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

4. ด้านเทคโนโลยี

        4.1  จัดสรรทรัพยากรและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งสากลและท้องถิ่น
        4.2  ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
        4.3  ส่งเสริมให้ครู - อาจารย์และบุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
        4.4  จัดเครือข่ายการให้บริการและแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางเทคโนโลยีทั้งในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการหรือชุมชน

        ดัชนีวัดความสำเร็จ

        ด้านเทคโนโลยี

        การบริหารจัดการสถานศึกษาให้สู่คุณภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องนำเทคโนโลยีใช้ในการทำงานไม่ว่าเป็นการสอน หรือสารสนเทศ ในการตัดสินใจ ดังนั้น การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการคือ

 • จัดสรรทรัพยากรและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสากลและท้องถิ่นอย่างเพียงพอ
 • จัดให้มีการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ครู - อาจารย์และบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ให้ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการจัดเครือข่ายในการบริการเทคโนโลยีในสถานศึกษา

5.  ด้านการบริหารและการจัดการ

        5.1  จะต้องมีการระดมทรัพยากรจัดระบบเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา ให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
        5.2  จัดระบบการบริหารให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร
        5.3  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
        5.4  ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น
        5.5  จัดให้มีการบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น
        5.6  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
        5.7  จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา

        ดัชนีวัดความสำเร็จ

        ด้านการบริหารและการจัดการ

 • จัดให้มีการบริหารแบบกระจายอำนาจ มีความชัดเจนในการบริหารในด้านต่างๆ
 • มีการให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
 • มีการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและได้รับการประกันคุณภาพจากบุคคลภายนอก

6. ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

        การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีความสุข  มีความเป็นธรรมชาติในการเรียนการสอน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสะอาด ความรักความสามัคคี

        ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรคำนึงถึง มีดังนี้

        1.  สถานที่  ซึ่งประกอบด้วย

 • บริเวณสถานศึกษา ได้แก่ อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม
 • ห้องเรียน ได้แก่ รูปแบบการจัดที่นั่งเรียน การจัดมุมกิจกรรมในห้องเรียน   ป้ายนิเทศ ชั้นวางสื่อ อุปกรณ์ มุมเสริมความรู้นักเรียน

        2.  บุคลากร ควรมีคุณลักษณะดังนี้

 • การเป็นประชาธิปไตยและมีขันติธรรมทางวิชาการ
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 • มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น
 • มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส น้ำเสียงนุ่มนวล
 • ให้ความรัก ความเข้าใจและเห็นใจ
 • มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

        3.  การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน

 • การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
 • การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย

        4.  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในบรรยากาศของการเรียนรู้

 • การนำสื่อนวัตกรรมมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

        ดัชนีวัดความสำเร็จ

        ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้

 • ผู้บริหารและครูมีความเป็นกัลยาณมิตร
 • มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • มีห้องวิชาการ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดที่มีคุณภาพ
 • มีศูนย์สื่อการศึกษา
 • มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์