ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

                        มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลงานบริหารทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ               งานอาคารสถาที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย