ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอัศวิน  กิ่งจำปา

ครู คศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียนนักศึกษา

                        มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแล งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย