ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายณัฐวุฒิ  พิงคะสัน

พนักงานราชการ(ครู) ทำหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียนนักศึกษา

                        มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแล งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย