ฝ่ายวิชาการ

 นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

                         มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย