ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวีระชาติ  ขวดแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                 มีหน้าที่ และรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย