ข้อมูลงบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ 2567

เดือน เมษายน 2567

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน มีนาคม 2567

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน มกราคม 2567

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน ธันวาคม 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน พฤศจิกายน 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน ตุลาคม 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือน กันยายน 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน สิงหาคม 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน กรกฎาคม 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน มิถุนายน 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน พฤษภาคม 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือน เมษายน 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือน มีนาคม 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือน มกราคม 2566

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือน ธันวาคม 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือน พฤศจิกายน 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือน ตุลาคม 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม
 7. การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือนกันยายน 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือนสิงหาคม 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือนกรกฎาคม 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือนมิถุนายน 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือนพฤษภาคม 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือนเมษายน 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ
 3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส
 4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
 6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือนมีนาคม 2565

 1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

        2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ

        3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส

        4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

        5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

        6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

        1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

        2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ

        3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส

        4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

        5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

        6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือนมกราคม 2565

        1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

        2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ

        3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส

        4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

        5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

        6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม.

เดือนธันวาคม 2564

        1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน(ธค64)

        2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ(ธค64)

        3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส(ธค64)

        4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(ธค64)

        5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง(ธค64)

        6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม(ธค64)

เดือนพฤศจิกายน 2564

        1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน(พย64)

        2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ(พย64)

        3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส(พย64)

        4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(พย64)

        5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง(พย64)

        6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม(พย64)

เดือนตุลาคม 2654

        1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน(ตค64)

        2. รายละเอียดบัญชีเงินสดคงเหลือ(ตค64)

        3. รายละเอียดบัญชีเงินฝากกระแส(ตค64)

        4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(ตค64)

        5. รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง(ตค64)

        6. รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก งปม(ตค64)