ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี

  1. แผนพัฒนาระยะ4ปี64-67

แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพสอง

  1. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563
  2. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
  3. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
  4. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2566
  5. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2567

สรุปแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพสอง

  1. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปี 64