ตารางสอน ตารางเรียน

ปีการศึกษา 2565

   ภาคเรียนที่ 1

      ตารางนักเรียน

 1. แผนกช่างยนต์
 2. แผนกไฟฟ้ากำลัง
 3. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 4. แผนกบัญชี
 5. แผนกการตลาด
 6. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ตารางครูผู้สอน

 1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
 2. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
 3. แผนกช่างยนต์
 4. แผนกไฟฟ้ากำลัง
 5. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 6. แผนกบัญชี
 7. แผนกการตลาด
 8. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 10. แผนกสามัญ

 ภาคเรียนที่ 2

      ตารางนักเรียน

 1. แผนกช่างยนต์
 2. แผนกไฟฟ้ากำลัง
 3. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 4. แผนกบัญชี
 5. แผนกการตลาด
 6. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ตารางครูผู้สอน

 1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
 2. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
 3. แผนกช่างยนต์
 4. แผนกไฟฟ้ากำลัง
 5. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 6. แผนกพาณิชยกรรม
 7. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 9. แผนกสามัญสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2564

   ภาคเรียนที่ 1

       ตารางนักเรียน

 1. แผนกช่างยนต์
 2. แผนกไฟฟ้ากำลัง
 3. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 4. แผนกบัญชี
 5. แผนกการตลาด
 6. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ตารางครูผู้สอน

 1. แผนกช่างยนต์
 2. แผนกไฟฟ้ากำลัง
 3. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 4. แผนกบัญชี
 5. แผนกการตลาด
 6. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 8. แผนกสามัญ

 ภาคเรียนที่ 2

       ตารางนักเรียน

 1. แผนกช่างยนต์
 2. แผนกไฟฟ้ากำลัง
 3. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 4. แผนกบัญชี
 5. แผนกการตลาด
 6. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ตารางครูผู้สอน

 1. แผนกช่างยนต์
 2. แผนกไฟฟ้ากำลัง
 3. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 4. แผนกบัญชี
 5. แผนกการตลาด
 6. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 8. แผนกสามัญ