แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม ต่างๆ

   งานบุคลากร

 1. แบบฟอร์มประเมินเงินเดือนข้าราชการครู
 2. แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
 3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการทั่วไป
 4. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบประภาคเรียน 2/2566 เลขที่ 311/2566
 5. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบประภาคเรียน 2/2566 เลขที่ 311/2566(เพิ่มเติม)
 6. บันทึกข้อความรายงานผลไปราชการPDF
 7. บันทึกข้อความรายงานผลไปราชการWORD

งานบริหารงานทั่วไป

      -

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 1. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ(PDF)
 2. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ(WORD)
 3. แบบฟอร์มโครงการสอน(PDF)
 4. แบบฟอร์มโครงการสอน(WORD)
 5. แบบฟอร์มบันทึกสอนแทน สอนชดเชย แลกคาบ(WORD)
 6. แบบฟอร์มบันทึกสอนแทน สอนชดเชย แลกคาบ(PDF)
 7. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการสอน(PDF)
 8. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการสอน(WORD)
 9. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตส่งโครงการสอน(PDF)
 10. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตส่งโครงการสอน(WORD)
 11. แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์(PDF)
 12. แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์(WORD)
 13. แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนออนไลน์(PDF)
 14. แบบฟอร์มบันทึกข้อความสอนออนไลน์(WORD)
 15. แบบฟอร์มประเมินโครงร่าง วิชาโครงการ 1

งานวัดผลและประเมินผล

 1. บันทึกข้อความการประเมินผลตามสภาพจริง(WORD)
 2. บันทึกข้อความการประเมินผลตามสภาพจริง(PDF)

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 1. แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรระยะสั้น

งานครูที่ปรึกษา

 1. แผนการดำเนินงานการเยี่ยมบ้าน
 2. ปกรายงานการออกเยี่ยมบ้าน
 3. แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา
 4. เกณฑ์การคัดกรองผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน
 5. สมุดบันทึกงานครูที่ปรึกษา
 6. คู่มือครูที่ปรึกษา1

งานวางแผนและงบประมาณ

 1. แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2567
 2. แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2566

งานส่งเสริมผลผลิตและการค้า

 1. แบบฟอร์ม สผ.1-3

งานสื่อการเรียนการสอน

 1. แบบฟอร์การยืมคืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์
 2. แบบฟอร์การส่งสื่อการเรียนสอน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 1. สัญญาการจำหน่ายอาหาร(WORD)
 2. สัญญาการจำหน่ายอาหาร(PDF)

คู่มืองานการเงิน

 1. สรุปขั้นตอนการยืมเงิน
 2. แบบฟอร์มใบรับรองการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
 3. แบบฟอร์มใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินค่ารถ
 4. ใบแนบหลักฐานการเบิกค่าเช่าเหมาจ่าย
 5. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
 6. ใบสำคัญรับเงิน(ค่าอาหาร,อาหารว่าง)
 7. แบบฟอร์มกรณีขอใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไป
 8. ใบสำคัญรับเงิน(สำหรับวิทยากร)
 9. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

หอพัก วิทยาลัยการอาชีพสอง

 1. ข้อมูลทั่วไปของหอพัก
 2. ใบสมัครหอพัก

งานแนะแนวและการจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพสอง

 1. เอกสารตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร
 2. แบบฟอร์ม ประวัตินักเรียน
 3. ใบมอบตัว
 4. ใบสมัครวิทยาลัยการอาชีพสอง
 5. คุ่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566