การบริหารงบประมาณ (O18-O24)

แผนการใช้งบประมาณประจำปี (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี