การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)

การส่งเสริมความโปร่งใส (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส)

  • O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี