การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)

การส่งเสริมความโปร่งใส (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม