การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)

การส่งเสริมความโปร่งใส (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส)

  • O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม