การป้องกันการทุจริต (O34-O43)

 (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

  • O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

  • O39 แผนการป้องกันการทุจริต
  • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  • O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

  • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน