ข้อมูลตารางเรียน

ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 1

 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 • แผนกวิชาการบัญชี
 • แผนกวิชาการตลาด
 • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาคเรียนที่ 2

 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 • แผนกวิชาการบัญชี
 • แผนกวิชาการตลาด
 • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาการบัญชี
 • แผนกวิชาการตลาด
 • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2