ITA ปีงบประมาณ 2567

ITA ปีงบประมาณ 2567 

(ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9) (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน)

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงานและการดำเนินการ (O10-O12) 

การดำเนินงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน)

การปฏิบัติงานและการให้บริการ (O13-O17) 

การปฎิบัติงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน)

การให้บริการ

การบริหารงบประมาณ (O18-O24) 

แผนการใช้งบประมาณประจำปี (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33) 

การส่งเสริมความโปร่งใส (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต (O34-O43) 

 (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)