การปฏิบัติงานและการให้บริการ (O13-O17)

การปฎิบัติงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน)

การให้บริการ

  • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • O17 E–Service